Akty prawne regulujące działalność SOK

 1. Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. 2013, poz. 1594, z późn. zm.).

 2. Decyzja Ministra Infrastruktury Nr TK-4-44-28/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Straży Ochrony Kolei.

 3. Zarządzenie nr 10 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 01 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia Straży Ochrony Kolei w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 4. Uchwała Nr 154 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zarządzenia o utworzeniu Straży Ochrony Kolei w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 5. Uchwała Nr 485/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji Straży Ochrony Kolei. (Dz. U. Nr 164, poz. 1718).

 7. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1160).

 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego. (Dz. U. z 13.05.2014 r., poz. 606).

 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania Straży Ochrony Kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego. (Dz. U. Nr 223, poz. 2262).

 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz. U. 2004 Nr 232, poz. 2332).

 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz. U. z 2015 r., poz. 26).

 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 50).

 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. (Dz. U. Nr 62, poz. 564).

 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2003 r. w sprawie określenia przypadków, w których funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym. (Dz. U. Nr 181, poz. 1775).

 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów Straży Ochrony Kolei za pojazdy uprzywilejowane. (Dz. U. Nr 213, poz. 2090).

 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania Straży Ochrony Kolei z Żandarmerią Wojskową. (Dz. U. Nr 122, poz. 1270).

 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej. (Dz. U. 2017 r. poz. 838)
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei (Dz. U. z 17.11.2014 r., poz. 1593).

 19. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. (Dz. U. 2014, poz. 24, 1199).

 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów ( Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1565 )

 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz. U. Nr 20, poz.201 z późn. zm.).

 22. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 23. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

 24. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).

 25. Ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. 2001 Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.).

 26. Ustawa Kodeks wykroczeń. (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. zm.).

 27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.).

 28. Uchwała Nr 1011/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.   

 29. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. 1997, Nr 111, poz. 724)

 

 

RSS

Copyright 2019 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.