Akty prawne regulujące działalność SOK

 1. Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U.2019, poz. 710 t.j., z późn. zm.).
 2. Decyzja Ministra Infrastruktury Nr TK-4-44-28/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Straży Ochrony Kolei.
 3. Zarządzenie nr 10 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 01 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia Straży Ochrony Kolei w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 4. Uchwała Nr 154 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zarządzenia o utworzeniu Straży Ochrony Kolei w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 5. Uchwała Nr 250/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji Straży Ochrony Kolei. (Dz. U. Nr 164, poz. 1718).
 7. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”. (Dz. U. 2018 r., poz. 1311 t.j., z późn.zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego. (Dz. U. z 13.05.2014 r., poz. 606).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania Straży Ochrony Kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego. (Dz. U. Nr 223, poz. 2262).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz. U. 2004 Nr 232, poz. 2332).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz. U. z 2015 r., poz. 26).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz. U. 2016 r., poz. 606).
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 50).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2013  r., zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. (Dz. U. 2013 r., poz. 1319).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018  r., zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. (Dz. U. 2018 r., poz. 1884).
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. (Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 564).
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2003 r. w sprawie określenia przypadków, w których funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym. (Dz. U. Nr 181, poz. 1775).
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów Straży Ochrony Kolei za pojazdy uprzywilejowane. (Dz. U. Nr 213, poz. 2090).
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania Straży Ochrony Kolei z Żandarmerią Wojskową. (Dz. U. Nr 122, poz. 1270).
 20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej. (Dz. U. 2017 r. poz. 838)
 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. (Dz. U. z 17.11.2014 r., poz. 1593).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. (Dz. U. 2016 r., poz. 274).
 23. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. (Dz. U. 2018 r., poz. 1834 t.j., z późn. zm.).
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz. U.2017 r., poz.613 t.j., z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018 r. , poz. 1000).
 26. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 701 t.j., z późn zm.).
 27. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. 2018 r., poz. 2137 t.j., z późn. zm.).
 28. Ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. 2019, poz. 1120 t.j. z późn. zm.).
 29. Ustawa Kodeks wykroczeń. (Dz. U. 2019 r., poz. 821 t.j. z późn. zm.).
 30. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 2019, poz. 1214 z późn. zm.).
 31. Uchwała Nr 925/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.   
 32. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2019, poz. 122 t.j., z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Copyright 2021 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.