Nabór do służby

Straż Ochrony Kolei to umundurowana i uzbrojona formacja funkcjonująca na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Straż Ochrony Kolei działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.).

Do zadań Straży Ochrony Kolei należy:

 1.  kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
 2.  ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Przy realizacji zadań, Straż Ochrony Kolei stosuje różne formy działania. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei bez względu na panujące warunki atmosferyczne przeprowadzają w większości patrole piesze, dbając o bezpieczeństwo podróżnych na dworcach, stacjach, przystankach osobowych, stacjach towarowych, szlakach kolejowych oraz w pociągach pasażerskich. Podczas patrolu podstawowym zadaniem funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei są działania prewencyjne, czyli niedopuszczenie do popełnienia przestępstw i wykroczeń na obszarze kolejowym. Natomiast w przypadku ich zaistnienia patrol ma obowiązek podjęcia interwencji i w miarę możliwości ujęcia sprawcy zdarzenia.

 

Nabór do służby

Funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 5. cieszy się nienaganną opinią;
 6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych określoną w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.).;
 7. nie była karana za przestępstwa umyślne;
 8. ukończyła 21 lat.

Postępowanie kwalifikacyjne:

 1. Zamieszczenie informacji o naborze na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakładce Kariera oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w zakładce Nabór do służby
 2. Złożenie drogą internetową wymaganych dokumentów określonych w procedurze naboru zamieszczonej na stronie
 3. Ocena złożonych dokumentów
 4. Rozmowa kwalifikacyjna, mająca na celu zapoznanie się z profilem kandydata na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei
 5. Wytypowanie i powiadomienie wybranego kandydata
 6. Skierowanie kandydata na komisję lekarską oceniającą zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych
 7. Zawarcie umowy o pracę.

Zalety służby w Straży Ochrony Kolei to m.in.:

1. Gwarancja stałych warunków pracy i płacy

2. Możliwość rozwoju zawodowego

3. Różnorodny system szkolenia i doskonalenia zawodowego

4. Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych

 

 

 

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.