Nabór do służby

Warunki przyjęć do służby w Straży Ochrony Kolei, reguluje ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86, poz. 879 z póź. zm. Art.59.4)


Kandydat na funkcjonariusza to osoba spełniająca poniższe kryteria:


1. posiada obywatelstwo polskie
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
3. posiada co najmniej wykształcenie średnie
4. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej
5. cieszy się nienaganną opinią
6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych (wzrok i słuch bez wad, ogólny stan zdrowia bardzo dobry) 
7. nie była karana za przestępstwa umyślne (nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym)
8. ma ukończone 21 lat


RSS

Copyright 2017 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.