Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kgsok.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
  • niektóre elementy mogą mieć nieodpowiedni kontrast,
  • może brakować tekstów alternatywnych do wszystkich obrazów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Niektóre filmy wideo zamieszczone w serwisie, oraz pliki dźwiękowe mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2021-11-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej io.warszawa@plk-sa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 47 44 – 162. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, znajduje się na ul. Chmielnej 73A w Warszawie. Siedziba nie jest oznaczona tablicą informacyjną. Na obydwu narożnikach ściany frontowej budynku znajdują się tabliczki z numerem i nazwą ulicy. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. Chmielnej.

Do wejścia głównego prowadzi szeroki postument o wysokości jednego schodka, oraz jeden dodatkowy schodek bezpośrednio przed dziwami wejściowymi. Drzwi wejściowe są szklane dwuskrzydłowe, automatycznie rozsuwane. Prowadzą do niewielkiego przedsionka, z którego kolejną parą drzwi szklanych dwuskrzydłowych automatycznie rozsuwanych wchodzi się do holu głównego. Po prawej stronie od wejścia znajdują się schody prowadzące na wyższe kondygnacje. Na wprost wejścia znajduje się 5 osobowa winda zatrzymująca się na półpiętrach, skąd schodami należy przejść na wybrane piętro, na którym znajdują się poszczególne pokoje.

Przed budynkiem znajduje się płatny parking o pojemności ok 12 samochodów, na którym brak jest wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Główna siedziba Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei nie jest przeznaczona do obsługi interesantów:

Brak punktu kontroli ruchu osobowego, oraz toalety dla interesantów.

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych (brak pochylni, platform i podjazdów)

W budynku nie ma pętli indukcyjnych i nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Kontakt:

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie

ul. Chmielna 73a 00-801 Warszawa

tel. 22 47 44 – 162 - sekretariat

 

RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.