Akty prawne regulujące działalność SOK

 1. Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043 t.j. z późn. zm.).
 2. Decyzja Ministra Infrastruktury Nr TK-4-44-28/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Straży Ochrony Kolei.
 3. Zarządzenie nr 10 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 01 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia Straży Ochrony Kolei w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 4. Uchwała Nr 154 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zarządzenia o utworzeniu Straży Ochrony Kolei w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 5. Uchwała Nr 526/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji Straży Ochrony Kolei. (Dz.U.2004.164.1718).
 7. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”. (Dz.U.2021.146 t.j. z późn.zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju
  i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego. (Dz.U.2014.606).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania Straży Ochrony Kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego.
  (Dz. U.2004.223.2262).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz.U.2004.232.2332).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz.U.2015.26).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. (Dz.U.2016.606).
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych  (Dz.U.2021.723).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. (Dz.U.2003.62.564).
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2003 r. w sprawie określenia przypadków, w których funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym. (Dz.U.2003.181.1775).
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów Straży Ochrony Kolei za pojazdy uprzywilejowane. (Dz.U.2003.213.2090).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania Straży Ochrony Kolei z Żandarmerią Wojskową. (Dz.U.2004.122.1270).
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej. (Dz.U.2017.838).
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. (Dz.U.2020.1010 t.j.).
 20. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. (Dz.U.2019.2418 t.j.).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz.U.2017.613 t.j. z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2019.1781  t.j.).
 23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
  z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. (Dz.U.2019.125).
 24. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2021.779 t.j., z późn zm.).
 25. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U.2019.2277 t.j. z późn. zm.).
 26. Ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz.U.2021.457 t.j. z późn. zm.).
 27. Ustawa Kodeks wykroczeń. (Dz.U.2021.281 t.j. z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz.U.2020.1545 t.j. z późn. zm.).
 29. Uchwała Nr 925/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 listopada 2018 r.
  w sprawie zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.
 30. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638 t.j.).
RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.