Praca w SOK

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na funkcjonariusza SOK ubiegający się o przyjęcie do pracy

Warunki przyjęć do pracy w Straży Ochrony Kolei, reguluje ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86, poz. 879 z póź. zm.)

Art. 59. 4. Funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada co najmniej wykształcenie średnie
  4. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej
  5. cieszy się nienaganną opinią
  6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych
  7. nie była karana za przestępstwa umyślne
RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.